[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 
 
 
 
   
     
 
 บุคคลากรของเรา

          
HOME      News   Gallery     Admin
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ม. 1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 077361658, 077364127, 077364131, 077364111 สายตรงกลุ่มนโยบายและแผน 077364128
โทรสาร 077364129
e-mail : sri3.@obecmail.obec.go.th